• Szukaj
 • Logo CA Consulting

 • Przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy Unii Europejskiej

   

  W latach 2016 i 2017 firma CA Consulting S.A. zrealizowała szereg projektów związanych z opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej, wymaganej do pozyskania funduszy z Unii Europejskiej w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020. Głównym zadaniem w ramach projektów było opracowanie dokumentu Studium Wykonalności, który ma za zadanie dostarczyć instytucji finansującej niezbędnych informacji na potrzeby oceny planowanej inwestycji oraz podjęcia decyzji o przyznaniu środków na realizację przedsięwzięcia. Opracowana dokumentacja dotyczyła następujących projektów:

   

  1.      „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” – trzynaście jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego

  W ramach projektu wykonawca wykonał audyt obejmujący wszystkich Partnerów oraz obszar ich działania i oddziaływania w zakresie realizacji zadań nakładanych zapisami ustawy pgik, którego wyniki opisał w dedykowanym dokumencie; opracował studium wykonalności dotyczące projektu planowanego do realizacji przez Ośrodki Geodezyjne i Kartograficzne z obszaru województwa opolskiego oraz przygotował treści do wniosku o dofinansowanie.

  Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działania 10.3 E-usługi publiczne.

  Całkowita wartość projektu to 7 997 976,48 zł (wydatki kwalifikowalne), z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 6 318 401,42 zł.

   

  2.      „Opole+ Platforma Mobilnych E-usług Publicznych” – miasto Opole

  Przedmiotem projektu było opracowanie Studium Wykonalności dla Miasta Opole. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działania 10.3 E-usługi publiczne.

  Całkowita wartość projektu to 6 008 486,43  zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 4 209 336,42 zł.

   

  3.      „Wdrożenie EDM i usług z zakresu e-zdrowia oraz telemedycyny w UCMMiT” – Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni

  Przedmiotem projektu było opracowanie studium wykonalności dla projektu Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, zaplanowanego do dofinansowania ze środków RPO Województwa Pomorskiego w ramach działania 7.2 Systemy informatyczne i telemedyczne RPO WP 2014-2020.

  Całkowita wartość projektu to 5 633 833,35 zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 4 788 758,35 zł.

   

  4.      „Platforma Open Opoczno – samoobsługowy portal mieszkańca” – gmina Opoczno

  W ramach projektu wykonawca opracował Studium Wykonalności dla gminy Opoczno, dla projektu pn. „Przebudowa infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Miejskim w Opocznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa  przechowywania danych wraz z mechanizmami zarządzania prawami dostępu do informacji oraz narzędziami i mechanizmami sprawnej wymiany danych pomiędzy jednostkami podległymi i współpracującymi”. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne.

  Całkowita wartość projektu wynosi 1 332 099,98 zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 920 556,89 zł.

   

  5.      „Zintegrowany system wsparcia działalności podmiotu leczniczego dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o” – Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim

  Przedmiotem projektu było opracowanie studium wykonalności dla projektu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim, zaplanowanego do dofinansowania ze środków EFRR w ramach działania II.2.1. Cyfrowe lubelskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

  Całkowita wartość projektu to 3 526 674,45 zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 2 997 673,28 zł.

   

  6.      „Rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” – województwo łódzkie

  Przedmiotem projektu było Wykonanie Studium Wykonalności dla województwa łódzkiego. Wniosek o dofinansowanie projektu „Rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” został stworzony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne.

  Projekt jest kontynuacją realizowanego w latach 2007 – 2014 projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego. Jego całkowita wartość wynosi 4 399 999,99 zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 3 040 650,40 zł.

   

  7.      „Wdrożenie e-usług w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

  Wykonawca zapewnił przygotowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności dla projektu zgłoszonego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej III Cyfrowy region, Działania 3.2. E-zdrowie.

  Całkowita wartość projektu wynosi ok. 3 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to ok 2,5 mln zł.
   

   

  Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Obszaru Nadzoru Bankowego UKNF – Systemu Wsparcia Inspekcji

   

  W dniu 1 grudnia 2016 r. firma CA Consulting S.A. zakończyła realizację projektu dla Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego pt. „Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Obszaru Nadzoru Bankowego UKNF – Systemu Wsparcia Inspekcji”.
   

  Projekt miał na celu wdrożenie Systemu Wsparcia Inspekcji dla działalności Obszaru Nadzoru Bankowego UKNF. Wdrażany system miał stanowić środowisko do planowania, przeprowadzania, rozliczania i raportowania realizowanych przez UKNF procesów inspekcyjnych i walidacyjnych. Oprócz procesów, w systemie prowadzony jest szeroki zakres rejestrów zbierających informacje powiązane z działalnością kontrolną UKNF. System udostępnia również szerokie spektrum raportów zgodnych z wymaganiami podmiotu w zakresie prowadzonej sprawozdawczości.

  Wartość kontraktu to 2 983 544,58 zł brutto.

   

  Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego – etap II i III

   

  17 listopada 2015 roku firma CA Consulting S.A. kończąc etap trzeci projektu zakończyła sukcesem realizację projektu - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego. 

   

  W wyniku wykonanych prac uzyskano szereg narzędzi zapewniających powszechny dostęp do danych przestrzennych, charakteryzujących teren województwa lubelskiego, poprzez Internet. Obecnie każdy bezpłatnie może wyszukiwać oraz przeglądać aktualne dane przestrzenne, którymi zarządzają Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne. Wszystkie dane przestrzenne, które współtworzą Regionalną Infrastrukturę Informacji Przestrzennej, są danymi jednostek mających ustawowy obowiązek tworzenia ich i zarządzania nimi, a zatem wraz z każdym zapytaniem system sięga po informacje do aktualnych danych źródłowych. 

   

  Sam projekt w 85% współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a w pozostałych 15% - z budżetu województwa lubelskiego. Całkowita wartość projektu to 16 923 903,43 zł (wydatki kwalifikowalne), z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniosło 14 385 317,91 zł.

   

   

  Dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie infrastruktury przetwarzania danych z budową, konfiguracją i wdrożeniem usług elektronicznych w ramach projektu „Usługi elektroniczne służące zarządzaniu na poziomie wojewódzkim skierowane do podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego”

   

  9 grudnia 2015 roku firma CA Consulting S.A. zakończyła sukcesem realizację przedmiotu zamówienia na wykonanie i wdrożenie usług elektronicznych z dostawą, rozmieszczeniem i zainstalowaniem infrastruktury sprzętowej przetwarzania danych dla wytwarzania usług elektronicznych przez 23 podmioty lecznicze podległe Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego i spółkami prawa handlowego powstałymi w wyniku przekształceń SPZOZ.

   

  W ramach umowy zrealizowano cztery zadania na:    

  a) Dostawę, rozmieszczenie i zainstalowanie infrastruktury przetwarzania danych.

  b) Budowę i wdrożenie usług elektronicznych.

  c) Wdrożenie usługi uwierzytelniania i autoryzacji dostępu.

  d) Wdrożenie usługi elektronicznego obiegu dokumentów.

   

  Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Usługi elektroniczne służące zarządzaniu na poziomie wojewódzkim skierowane do podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2007-2013.

   

  Zamawiającym jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Wartość kontraktu to 23 985 000 zł brutto

   

   

  Audyt systemu TREZOR 3.0

   

  W dniu 03 czerwca 2015 roku firma CA Consulting S.A. zakończyła sukcesem realizację projektu dla Ministerstwa Finansów obejmującego swym zakresem weryfikację poprawności implementacji systemu TREZOR 3.0 oraz zaplanowanie, przygotowanie i wykonanie testów wydajnościowych systemu TREZOR 3.0.

   

  W wyniku wykonanych prac uzyskano szereg narzędzi pozwalających na obiektywną ocenę stanu systemu TREZOR 3.0, jego zgodności z wymaganiami oraz zaleceniami producenta oprogramowania, a także umożliwiających podjęcie dalszych prac ukierunkowanych na podniesienie jakości wdrażanego systemu TREZOR 3.0.

   

  Wykonane prace są częścią projektu „Budowa Platformy e-Budżetu” realizowanego przez Ministerstwo Finansów w latach 2007 – 2015.

   

   

  AFMIS/IPSIS – Ministerstwo Finansów w Albanii

   

  W dniu 30 listopada 2015 roku konsorcjum CA Consulting S.A. oraz Ecorys Polska zakończyło sukcesem realizację projektu dla Ministerstwa Finansów Albanii polegającego na wsparciu doradczym Ministerstwa Finansów Albanii w przegotowaniu specyfikacji funkcjonalnej i technicznej wszystkich pakietów systemów AFMIS oraz IPSIS.

   

  W wyniku wykonanych prac możliwe było prawidłowe i zgodne z dobrymi praktykami utworzenie specyfikacji funkcjonalnej i technicznej systemów AFMIS oraz IPSIS. 

   

   

  Dostawa sprzętu wraz z usługami towarzyszącymi dostawie oraz migracja systemów informatycznych Ministerstwa Finansów - III Faza Projektu

   

  W dniu 09 października 2013 firma CA Consulting S.A. zakończyła sukcesem realizację III Fazy Projektu obejmującego swym zakresem dostawę sprzętu wraz z usługami towarzyszącymi dostawie, oraz migrację systemów informatycznych Ministerstwa Finansów. Głównym elementem wdrożenia było zbudowanie infrastruktury teleinformatycznej opartej na koncepcji prywatnej chmury obliczeniowej oraz przeprowadzenie migracji 9 kluczowych systemów biznesowych resortu finansów.

   

  W wyniku przeprowadzonego wdrożenia osiągnięto konsolidację i centralizację migrowanych systemów teleinformatycznych resortu finansów w sposób umożliwiający osiągnięcie zakładanych poziomów dostępności, wydajności i bezpieczeństwa teleinformatycznego, wymaganych przez ich właścicieli biznesowych.

   

  Wdrożenie jest częścią projektu „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych" realizowanego przez Ministerstwo Finansów jest w latach 2007-2014.

   

  Wartość kontraktu to 59 974 511,60 zł brutto.